เข้าสู่เว็บไซต์

     เว็บไซต์กองการศึกษาน่าน      ระบบทะเบียนกลาง

59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 Tel. 054-710259, FAX. 054-771398