คลินิกเทคโนโลยีคือ ?
มีบทบาทอย่างไร ?
หลักการและเหตุผล
แนวคิดโครงการ
วัตถุประสงค์
หน้าที่ของคลินิกเทคโนโลยี
ขอบเขตการดำเนินงาน
เป้าหมายโครงการ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย
แผนงานหลัก
บุคลากร

 

โครงการคลินิกเทคโนโลย
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลย
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพกิจกรรม

 
   Get free counter at Cgi2yoU.com
 

 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์

                        เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษา ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่พี่น้องประชาชนในชุมชน บริการของเรามีมากมาย และหลากหลาย ทั้งการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  การบริการให้คำปรึกษา การให้บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด  กิจกรรม อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   

โครงการปี 2551
แบบฟอร์มการดำเนินงาน       
ผังปฏิบัติงานบริการวิชาการ     
สรุปโครงการหน่อไม้ปิ๊บที่ปลอดภัย     
สรุปงานบริการวิชาการแก่สังคมคลินิกเทคโนโลยี       
 นำสรุปโครงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพิษจากการบริโภคหน่อไม้้ปี๊บ   [ ดาวน์โหลดที่นี่ี  ]      

 

 

 

 

 

คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
E:mail: clinicnan@hotmail.com