โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัยที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับบทความงานประชุมวิชาการ 9 มทร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักวิจัยที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับบทความงานประชุมวิชาการ 9 มทร.


เนื่องจากมีนักวิจัยจำนวนมากที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบรับบทความ ดังนั้นจึงทำการเปิดระบบให้กับนักวิจัยที่ส่ง extended abstract ฉบับแก้ไข ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด โดยระบบจะเปิดให้นักวิจัยสามารถ upload extended abstract ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ก.ค. 2559

เว็บไซต์: การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล