โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเกษตร


ตามที่มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่งไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้คือ 

ลำดับที่ 1 นายชุติพันธ์ ศรีคำ

ลำดับที่ 2 นายธนากร ไชยกาม 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)