โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ University of Gavle (HIG) ประเทศสวีเดน ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business" : Sus-LaB (พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธรุกิจอย่างยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาและพื้นที่วังไกลกังวล ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://slb.rmutr.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนตามเอกสารดาวน์โหลด

>> เอกสารดาวน์โหลด