version :

146300
Today
Yesterday
This Week
This Month
132
130
388
1067

Your IP: 54.92.131.88

ข่าวเด่น

NEWS & EVENT

โครงการอบรมให้ความรู้ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557
ขอเชิญเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลน่าน ประจำปี พ.ศ. 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ขอเชิญชวนบุคลากรสายผู้สอนเข้าร่วมโครงการ ฉันคือผู้สอน
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธธรม
ประกาศจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุ ครุภัณฑ เสื่อมสภาพ
ขอเชิญร่วมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ
ประกาศแจ้งให้กับ นศ.และคณาจารย์ ที่ต้องการวัดตัวเพื่อตัดชุดครุย

ดูข่าวประกาศย้อนหลัง

RMUTL LINK

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน

รศ.ดร. คมสัน  อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา